Bald Spot

Last Film Last Film
V'hayah im shamo'a tish'm'u el mitz'votai asher anokhi m'tzaveh et'khem hayom l'ahavah et Adonai Eloheikhem ul'av'do b'khol l'vav'khem uv'khol naf'sh'khem V'natati m'tar ar'tz'khem b'ito yoreh umal'kosh v'asaf'ta d'ganekha v'tirosh'kha v'yitz'harekha. -Prayer for hair, Deuteronomy 11:13-21

Comments

Leave a Comment

Commenting is not available in this channel entry.